Kodin lämpö - Uunisepät - page 36-37

36
37
Säännöllinen
nuohousontärkeäosa
paloturvallisuutta.
Suomenpientaloissa on2,2miljoo-
naa lämmityskäytössä olevaa tulisijaa.
Pientalojen lämmityksestä polttopuiden
osuus onnoin40%. Energianmäärässä
se vastaaOlkiluodonkahden ydinreak-
torin vuosituottoa, 15TkWh.
Paloturvallisuudesta huolehtiminen
onolennainenosapuilla lämmittämistä.
Kiinteistönomistajalla on vastuu siitä,
että hormi onkunnossa ja kaikki toimii
niinkuinpitääkin.
Vaarallinennokipalo
Tulisijojenkäytön suurimmat vaarat
ovat tulipalovaara ja häkämyrkytys.
Tulisijan väärä käyttöon yleensä
syynä onnettomuuksiin. Esimerkiksi
huonopolttoaine ja riittämätönpala-
misilma aiheuttavat tulisijanpikeenty-
misen janokeentumisen.Tästä voi olla
seurauksenank. nokipalo, jossa savuka-
naviin ja savupiipunpinnoille tiivisty-
nyt noki ja piki syttyvät palamaan.
Nokipaloon erittäin vaarallinen,
sillä kuumuus savuhormissa voi nousta
huomattavasti.Nokipalossa on sen
tähden vaarana savuhorminhalkeami-
nen ja tulipalon leviäminenhormiston
lähellä oleviin syttyviin rakenteisiin.
Nuohoamisvastuu
kiinteistönomistajalla
Kiinteistön tulisijojen ja hormiennuo-
hoamisvastuuon lainmukaan yksiselit-
teisesti kiinteistönomistajalla.Hänen
tulee huolehtia siitä, ettänuohoaminen
onkäytännössämahdollista.
Nuohouksen saa suorittaa vain am-
mattitutkinnon suorittanut nuohooja.
Nuohoojapuhdistaa
ja tarkastaa
Nuohooja huolehtii kiinteistönpalotur-
vallisuudesta tarkastamalla ja puhdis-
tamalla tulisijat ja savuhormit sekä
ilmanvaihtolaitteistot.
Nuohouksen yhteydessänuohooja
tarkastaa tulisijoihin ja hormeihin liitty-
vät suojaetäisyydet sekämyös tikkaiden
januohoustelineidenkunnon.
Nuohooja ilmoittaa havaitsemistaan
vioista ja puutteista kiinteistönomista-
jalle tai haltijalle sekä opastaa janeuvoo
tulisijankäyttäjiä.
Jos nuohooja havaitsee tulisijoissa
ja savuhormeissa vikoja tai puutteita,
joista voi aiheutua tulipalon vaara, on
hänen ilmoitettavaniistä kirjallisesti
myös alueenpelastusviranomaiselle.
Kuinkauseinnuohous
täytyysuorittaa?
Käytössä oleva kiinteällä polttoaineella,
useammilla polttoaineilla tai raskasöl-
jyllä toimiva tulisija hormeineenon
nuohottava vuoden välein. Suuluukut-
toman tulisijan (avotakka) tulipesää ei
nuohota, ellei siitä erikseen sovita.
Yksinomaankevytöljykäyttöinen
tulisija hormeineenonnuohottava
vuoden välein.Tämämääräväli ei koske
keskuslämmityskattilan tulipesää ja
tulipintoja.
Omaan yksityiseenkäyttöönpää-
asiassa tarkoitetun vapaa-ajan asunnon
ja sen saunan tulisijat ja hormit on
nuohottava kolmen vuoden välein.
Lue lisää:
Varaavantulisijan
historiaSuomessa.
Tuon ajankaakeliuuneissa ei ollut hor-
mia, vaanuuneja käytettiin ”pattereina”
siten, että liesistä saatuhiillos siirrettiin
yöksi uunienpesiin janäin saatiinhuo-
neet lämpimiksi. Ensimmäinenmai-
ninta savupellistä on vasta vuoden1634
Turun linnan inventointiluettelossa.
Suomenvanhinkaakeliuuni
onKristiinankaupungissa
Kaakeliuunien ensimmäiset rakennepii-
rustukset ovat vuodelta 1695,Tukhol-
manmuurariammattikunnanmestari-
näytepiirustuksia.
Suomen vanhinkaakeliuuni löytyy
KristiinankaupungistaLebellin talosta
ja ajoittuu1760-luvulle.
Teknisesti uuneissa oli vain yksi
pystysuora savukanava ja uunit eivät
olleet varaavia.
Ensimmäiset
varaavat uunit
Valtakunnanmetsienhiipuminen
savuna ilmaan sai valtio- ja talousmiehet
pohtimaan vakavasti tulisijojen raken-
teenparantamista puunkäytön suhteen
taloudellisemmaksi.Vuonna 1767
kuningasmääräsi tehtäväänYli-inten-
dentti
C.J. Cronstedin
ja hän yhdessä
kenraali
FabianWreden
kanssa laati
piirustukset savukanavilla varustetusta
kaakeliuunista.
Varaavauuni yleistyi
Ruotsissa ja Suomessa tämä uusi raken-
ne otettiin laajasti käyttöön.Näitä ”put-
kellisia” kaakeliuuneja, joissa savukana-
vat ”kävivät ristiin rastiin” ja uuninpesä
oli pienempi, oli 1700-luvunkaakeliuu-
neista jokaksi kolmasosaa. Suomeen
tuolloinmuuratut kaakeliuunit olivat
vain varakkaimmissa talouksissa.Kaake-
liuuneja pidettiinkin ylellisyytenä.
1700-luvun lopussaTurunkaupun-
kitaloissa vihreälasitteiset kaakeliuunit
kuitenkin yleistyivät.Hienot fajanssi- ja
porsliiniuunit sen sijaanolivat vain
hienoimpien talojen edustussaleissa.
Suomen ensimmäinenkaakeliuu-
nitehdas perustettiinTurunkaupunkiin
vuonna 1842.
Suomi lämmitettiin
varaavillauuneilla
Suomi lämmitettiin varaavilla uuneil-
la jamyös helloilla aina sotiin asti ja
voidaan sanoa, että Suomi oli johtava
maa varaavien tulisijoidenkäytössä aina
1940-luvulle saakka.
Sodankäynnit olivat hävittäneen
kaakeliuunejaniinRuotsista kuin
Suomestakin ja uudet lämmitysmuodot
syrjäyttivät 1960- ja 1970-luvuilla läm-
mönlähteinä hyvät kaakeliuunit.
TurunUunisepät
1980-luvun alussa pohti nuori insinöö-
ri,muurarinpoika, voisiko varaavaa
uunia valmistaa valetuista elementeistä.
Hänkehitteli ideaa lähipiirinsä kanssa
janiinmaailman ensimmäinen elemen-
teistä valmistettu varaava takkamuu-
rattiin vuonna 1982TonavanSauna
-kiinteistöönPorthArthurissaTurussa.
Takka toimii siellä edelleen.
Tästä sai alkunsaTurunUunisepät.
Yhtiöperustettiin vuonna 1983.
TänäänUunisepät on suurinkaa-
keliuunien valmistaja kokomaailmassa
ja se tunnetaankauniistamallistosta ja
hyvästä laadusta.
Suomenensimmäisenkaakeliuunin tekimuurarimestari
HansPåtmakarenTurun linnan linnansaliinv. 1543.
Uuniseppien takanvaihdon
yhteydessä käy horminuusiminen
helposti! Lue lisää sivulta14!
TurunUunisepät onNuohousalanKeskusliittoRy:n läheinen yhteistyökumppani jakannattajajäsen.
1...,16-17,18-19,20-21,22-23,24-25,26-27,28-29,30-31,32-33,34-35 38-39,40
Powered by FlippingBook