Kodin lämpö - Uunisepät - page 32-33

32
33
Klapeilla lämmittäminen
onekologista.
Hyvässä tulisijassaoikeinpoltettunapuunenergia
muuttuu lämmöksi tehokkaasti jaympäristöä rasittamatta.
Puuonkotimainen, uusiutuva poltto-
aine. Puunpoltto ei kiihdytä ilmaston-
muutosta, sillä puut sitovat kasvaessaan
ilmakehänhiilidioksidia samanmäärän
kuinniidenpalaessa vapautuu.
Edullista lisälämpöä
Takkalämmitys onperinteinen lämmi-
tysmuoto,muttanykyäänpientaloissa
se tukee yleisimmin jotain toista läm-
mitysjärjestelmää. Paras tulos saadaan
massiivisilla, varaavilla tulisijoilla, joiden
rakenteisiin varastoitunut lämpö vapau-
tuuhuonetiloihin tasaisesti ja pitkään.
Varaavan tulisijanhyötysuhde on jopa
80–85%.
Oleellista onpolttaa 1-2pesällistä
pilkkeitäkerralla tehokkaasti japuhtaasti.
Sopivankokoisesta tulisijasta saa-
daanoikeinkäytettynä yli kolmasosa
rakennuksenkoko lämmitystarpeesta.
Lämmitettäessä varaavalla tulisijalla
puuntarve onpienempi kuinkevyillä
tulisijoilla ja puuta kuluu vastaavasti
selvästi vähemmän.Varaavissa tulisijoissa
poltettavat puupanokset ovat 3–5kg
ja panoksia tarvitaan ainoastaankaksi.
Tarvittaessa yhdenpanoksen voi lisätä
vielä samana päivänä. Puita ei tarvitse
polttaa käyttöohjeenmäärää enempää,
koska lämmityksenkannalta sillä ei ole
enäämerkitystä. Liika polttoheikentää
tulisijanhyötysuhdetta ja lämpöpoistuu
tulisijasta savukaasuhäviönä.Mikäli
tulisijassa poltetaanperäkkäinuseampia
puupanoksia, eivät lämpimät tulisija-
rakenteet kykene ottamaan yhtä hyvin
lämpöä vastaankuin viileät rakenteet
– tällöin savukaasutmenevät kuumem-
pina horminkautta häviöinä ulos.
Varaavalla tulisijalla lämmittäminen
on erittäinkäyttäjäystävällistä, koska
lämmittäminen ei sido aikaa. Pari pesäl-
listä palaanoin tunnissa.
Sähkökatkojenvuoksi ei
tarvitsepalella!
Kodin lämpöön saattaa talvella tulla
ikäviä katkoja, kun energian saanti
keskeytyy kovankulutuksen vuoksi.
Yhä useampaankotiin asennetaankin jo
rakennusvaiheessa varaava tulisija tur-
vaamaan lämmönkaikissa olosuhteissa
sekä leikkaamaan energialaskua.
Luonnonehdoilla
Ympäristöasiat vaikuttavat jokapäi-
väisiin ratkaisuihimme,myös tulisijan
valintaan. Puusta vapautuupoltettaessa
saman verranhiilidioksidia kuin sen
maatuessametsässä.Hiilidioksidi palau-
tuu aikanaan luontoonuudenkasvun
rakennusaineeksi.Uuniseppien tulisijan
rakenne on suunniteltu siten, että kaik-
ki palokaasut palavat tehokkaasti janäin
päästöjä ei ole.
Puuon siis puhdasta, kotimaista
ja paikallista energiaa. Senkuljettami-
seen ei liity ympäristöriskejä; se ei räjäh-
dä eikä valupohjavesiin. Puun saantiin
eivät vaikuta energiakriisit eivätkä
kansainväliset selkkaukset!
21 °C
19 °C
18 °C
27 °C
22 °C
17 °C
Takkalämmityksessä lämpösäteilyä jakau-
tuu tasaisesti. Lattian ja katon lämpöeroon
vainpari astetta. Lämpöon luonnollista ja
miellyttävää ja se on sopusoinnussa ihmisen
elintoimintojen kanssa
Keskuslämmityksessä lämpö kohoaa kattoon,
katon ja lattian lämpöero voi olla jopa 10
astetta. Lämpö tuntuu ”kovalta”. Silti sitä on
pidettävä korkeammalla teholla, jotta se läm-
mittäisi riittävästi.
Panepesäänvain
kuivaa japuhdasta
puuta
• Tulisijassa saapolttaa ainoastaan
kuivaa japuhdastapuuta – ei
milloinkaanmärkää,maalattua
tai kyllästettyäpuuta eikä roskia.
Kuivat pilkkeet helähtävät, kun
niitä lyödään toisiaan vasten
• Parhaitenpuut kuivuvat ulkona
auringossa, kun ilmavirtapääsee
kulkemaanpuupinon läpi. Laita
pinon alle aluspuut, etteivät
polttopuut kosketamaata
• Siirräpuut liiteriin ennen
syyssateita. Jos pinot jäävät
talveksi ulos, pitää nepeittää
• Sisällepuulaatikkoon tai
puunkantotelineeseenpilkkeitä
kannattaa kerralla tuoda ainakin
muutamanpäivän tarpeen verran.
Sisätiloissapuu vielä kuivuu
jonkin verran.
• Puun lämpöarvo kertoo, kuinka
tehokkaasti se lämmittää.
Koivuonpuulajeistamme
tihein ja lämpöarvoltaan
suurin. Pinokuutiometri kuivaa
koivupilkettä vastaa energialtaan
170 litraa kevyttäpolttoöljyä.
Katso lisää:
1...,12-13,14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,24-25,26-27,28-29,30-31 34-35,36-37,38-39,40
Powered by FlippingBook