Kodin lämpö - Uunisepät - page 28-29

28
29
Takkatyypit
Lämpöä, tunnelmaavaimolempia?
Varaava takka
Varaava takkanimensämu-
kaisesti kerää polton aikana
saadun lämmön runkoonsa
ja luovuttaa senpidemmän
ajankuluessa ympäröivään
tilaan.Koska varaava takka
luovuttaa pitkään lämpöä se
sopii hyvinkodin varaläm-
mönlähteeksi ja tukemaan
lämmitysjärjestelmää.
- Varaavalla takalla sopivapaino
on n. 600 - 2300kg.
- Todellamassiivisissa 3000-
4000 kg tulisijoissa herkästi
lämmitetään liikaa ja sen
seurauksena kuumennetaan
tilaa liikaa. Lämpö saattaa
niissä tulla läpi vasta
seuraavanapäivänä.
- Varaava takka sopii hyvinmyös
passiivi- jamatalaenergiataloon.
Sen hitaasti luovuttama lämpö
takaa sen että takkaa voidaan
polttaa syyskuustamaalis-
kuuhunmyös uusissa taloissa.
(Tulisijojen lämmönluovutus ja
hyötysuhteet erilaisissa käyttö-
tapauksissa, VTT (2014))
Varaavan takan edut:
- Lämpö kulkeutuu takanpintaan
hitaasti. Huonetilaei ylikuumene.
- Savukaasujenpitkä kierto takan
sisällä ottaa savukaasuista
lämmön talteen.
- Varaavan takan lämpösäteily
on luonnollista ja jakautuu
tasaisesti huoneeseen.
- Modernissa varaavassa takassa
puu saadaanpoltettua
vähäpäästöisesti.
Kiertoilmatakka
Kiertoilmatakalla tarkoite-
taan tulisijaa, jossa takkasy-
dämen ympärille tehtyyn
runkoonon sijoitettu
ilma-aukot.Näistä aukoista
ilma kiertää ja lämpenee
sydämen avulla.
Kiertoilmatakan edut:
- Kiertoilmatakalla saadaan
nopeasti lämmitettyä ympäröivä
tilapolton aloituksen jälkeen.
Puolivaraava
kiertoilmatakka
Puolivaraavalla kiertoilma-
takalla tarkoitetaankiertoil-
matakkaa, johonon lisätty
varaavaamassaa sydämen
läheisyyteen, näinosa läm-
möstä saadaan jäämäänmyös
polton jälkeen.
Puolivaraavan kiertoilmatakan
edut:
- Puolivaraavassa kiertoilma-
takassa saadaan lämpö
säilymäänpidempään kuin
normaalissa kiertoilmatakassa.
Kamiina
Kamiinat ovat valmiiksi
koottuja pieniä ja kevyitä
tulisijoja.Kamiinalla polton
aikainen lämmitystehoon
suuri,mutta polton jälkeen
se viileneenopeasti.
Kamiinan edut:
- Kevyt, joten ei tarvitse
perustusta.
- Lämpenee nopeasti.
Mitäpuunpalaminen
oikeinon?
Puunpalaessamuodostuupääasiassa
hiilidioksidia ja vesihöyryä. Puuon
kaasumainenpolttoaine. Yli 2/3puun
lämpöenergiasta vapautuukaasujenpa-
laessa, kunpolton lämpötila on riittävän
korkea.Hyvä ja puhdas palaminen saa-
vutetaankunpuut ovat riittävänkuivia,
tuli saa riittävästi ilmaa ja puupoltetaan
kunnonmodernissa tulisijassa.
Palamisen
hyötysuhde (%)
CE-merkissä ilmoitettuhyötysuhde on
palamisenhyötysuhde.Kamiinoiden,
takkasydämien ja varaavien takkojen
hyötysuhteita vertailemalla ei voi vielä
päätellämikäniistä lämmittää parhaiten.
Varaavan takan ilmoitettuhyötysuhde
on yleensä 75-85%.
Lämmityksen
hyötysuhde (%)
Sitä, kuinka paljonpuun sisältämästä
energiasta saadaanoikeasti hyödynnettyä
ympäröivässähuonetilassa, ei varsinaisesti
ilmoitetamissään. Palamisenhyöty-
suhde, lämmönvarauskyky ja lämmön-
luovutus yhdessä antavat tästä suuntaa,
mutta eivät sitä suoraankerro.Varaavan
tulisijan lämmityksenhyötysuhde on
kaikista suurin johtuen tehokkaasta
poltosta, savukaasujenpitkästämatkasta
takan sisällä ja varaavastamassasta.
Kamiinoissa ja kiertoilmatakoissa
varaavaamassaa ja savukaasujenpitkää
kiertoa ei ole.
Lämmönvarauskyky (kWh)
Lämmönvarauskyky kertoomiten iso
energiamäärä sitoutuu tulisijan runkoon
polton aikana.Mitä isompi lämmön-
varauskyky, sitä suurempi onmahdolli-
nen lämmityskustannussäästö.
Lämmönluovutus (h)
Lämmönluovutus kertoomitenpitkällä
aikavälillä tulisija luovuttaa saamansa
lämmön ympäröivään tilaan.Varaavan
tulisijankriteerinä Suomessa on, että
takka saa luovuttaa vain50% lämmös-
tään6 tunnin sisällä siitä, kun takka on
ollut kuumimmillaan. Lämmönluovu-
tusaika kasvaa takankoonkasvaessa.
Teho (kW)
Teho tarkoittaa tulisijan ympäristöön
antamaa hetkellistä lämpötehoa.
Nimellisteho (kW)
Nimellisteho tarkoittaa polton aikana
puusta saatua suurintamahdollista
tehoa.
Miksi puulla lämmittäessä
lämpö tuntuu ”paremmalta”?
Takasta tuleva lämpösäteily jakautuu ta-
saisesti.Keskuslämmityksellä lämpötilat
eri korkeuksilla voivat olla suuria.
Säteilevä lämpö takasta on samanlaista
kuin ihmiskehon tai auringon tuottama
lämpösäteily.
Katso lisää:
1...,8-9,10-11,12-13,14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,24-25,26-27 30-31,32-33,34-35,36-37,38-39,40
Powered by FlippingBook